Visa 191 – Thường trú (Vùng Regional)

Visa 191 dành cho những người đã sống, làm việc và học tập tại khu vực được chỉ định của Úc, khi đang nắm giữ visa tiểu loại 491 hoặc 494.

Với visa này, bạn có thể::

  • Cư trú tại Úc vĩnh viễn
  • làm việc và học tập ở bất cứ đâu tại Úc
  • Bảo lãnh cho người thân đủ điều kiện để được thường trú
  • nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện. 

Điều kiện

  • Đã và đang giữ visa tiểu loại 491 hoặc 494 tại thời điểm nộp đơn xin visa 191. Bạn phải đã giữ visa 491 hoặc 494 đó ít nhất ba năm;
  • nộp đủ ít nhất 3 kì khai thuế hằng năm ở Úc; và
  • đã tuân thủ các điều kiện của visa trước đó.

Đặt lịch tư vấn với các Đại diện di trú của chúng tôi để đánh giá hồ sơ của bạn.